NĂM 2022

Đã tiếp nhận:

56.964 hồ sơ

Đã giải quyết:

50.165 hồ sơ

97,6%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.581

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.487

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.772

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.835

  98,7%đúng hạn
  Giảm 0,4% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.302

  98,2%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 6.310

  97,4%đúng hạn
  Giảm 0,8% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 6.687

  93,8%đúng hạn
  Giảm 3,6% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã tiếp nhận: 4.010

  Đã giải quyết: 2.191

  Sắp đến hạn: 165

  Đang quá hạn: 261

  93,4%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 14/8/2022