NĂM 2022

Đã tiếp nhận:

35.742 hồ sơ

Đã giải quyết:

30.846 hồ sơ

96,9%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.479

  98,8%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.394

  98,3%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.549

  98%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.300

  95,2%đúng hạn
  Giảm 2,8% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã tiếp nhận: 5.031

  Đã giải quyết: 3.124

  Sắp đến hạn: 245

  Đang quá hạn: 386

  92,3%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 23/5/2022