NĂM 2022

Đã tiếp nhận:

46.540 hồ sơ

Đã giải quyết:

40.469 hồ sơ

97,6%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.553

  99,4%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.473

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.711

  98,7%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.725

  98,1%đúng hạn
  Giảm 0,6% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.041

  96,9%đúng hạn
  Giảm 1,2% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 5.457

  92,7%đúng hạn
  Giảm 4,2% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã tiếp nhận: 1.595

  Đã giải quyết: 509

  Sắp đến hạn: 185

  Đang quá hạn: 0

  100%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 6/7/2022