NĂM 2019

Đã tiếp nhận:

63.077 hồ sơ

Đã giải quyết:

56.516 hồ sơ

98,3%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 9.102

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.335

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.661

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 7.535

  99%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 8.850

  99,1%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.398

  97,9%đúng hạn
  Giảm 1,2% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 7.595

  96,9%đúng hạn
  Giảm 1% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã tiếp nhận: 5.266

  Đã giải quyết: 3.040

  Sắp đến hạn: 75

  Đang quá hạn: 293

  94,4%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 17/8/2019