Đến tháng 5 Văn phòng Chính phủ
đã giải quyết
97,8%
hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)