Đến tháng 5 Văn phòng Chính phủ đã trao đổi
48.476
văn bản qua mạng
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)