Số liệu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 26/09/2021
Tổng số gửi đi: 16.637 Tổng số nhận về: 88.692
STT Tên đơn vị Gửi Nhận Tổng số
1 Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 1264 6882 8146
2 Vụ Nội chính 449 4277 4726
3 Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể 636 8620 9256
4 Vụ Tổng hợp 1843 4519 6362
5 Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ 2065 7022 9087
6 Vụ Pháp luật 362 2255 2617
7 Vụ Quan hệ quốc tế 2782 14072 16854
8 Vụ Kinh tế tổng hợp 2128 9990 12118
9 Vụ Khoa giáo - Văn xã 1607 12251 13858
10 Vụ Đổi mới doanh nghiệp 456 2155 2611
11 Vụ Thư ký - Biên tập 127 404 531
12 Vụ Hành chính 287 781 1068
13 Vụ Tổ chức cán bộ 1521 2979 4500
14 Vụ Kế hoạch tài chính 420 944 1364
15 Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 391 8842 9233
16 Cục Quản trị 131 1041 1172
17 Cục Hành chính - Quản trị II 0 3 3
18 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 161 1488 1649
19 Trung tâm Tin học 7 167 174