NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

74.839 hồ sơ

Đã giải quyết:

67.823 hồ sơ

98,2%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.766

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.864

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.774

  99,5%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.903

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.978

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.920

  99%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.480

  98,4%đúng hạn
  Giảm 0,6% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 8.717

  96,6%đúng hạn
  Giảm 1,8% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã tiếp nhận: 7.980

  Đã giải quyết: 5.421

  Sắp đến hạn: 188

  Đang quá hạn: 552

  93%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 26/9/2021