NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

77.085 hồ sơ

Đã giải quyết:

68.135 hồ sơ

99%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.461

  99,8%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.722

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.256

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 8.222

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.150

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.265

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.183

  99%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 8.546

  98,2%đúng hạn
  Giảm 0,8% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã tiếp nhận: 7.947

  Đã giải quyết: 5.330

  Sắp đến hạn: 273

  Đang quá hạn: 326

  95,8%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 28/9/2020