NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

57.185 hồ sơ

Đã giải quyết:

51.912 hồ sơ

98,7%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.745

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.856

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.739

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.863

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.894

  99%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.781

  98,5%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã tiếp nhận: 9.256

  Đã giải quyết: 7.034

  Sắp đến hạn: 107

  Đang quá hạn: 330

  96,4%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 30/7/2021