NĂM 2022

Đã tiếp nhận:

7.657 hồ sơ

Đã giải quyết:

5.414 hồ sơ

94,3%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã tiếp nhận: 7.657

  Đã giải quyết: 5.414

  Sắp đến hạn: 246

  Đang quá hạn: 431

  94,3%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 25/1/2022