NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

84.815 hồ sơ

Đã giải quyết:

77.504 hồ sơ

98,6%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.769

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.876

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.801

  99,6%đúng hạn
  Tăng 0,1% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.920

  99,5%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.017

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.969

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.603

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 9.102

  98,9%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã giải quyết: 8.671

  98%đúng hạn
  Giảm 0,9% so với tháng 8

   

   

 • Tháng 10

  Đã tiếp nhận: 8.398

  Đã giải quyết: 5.776

  Sắp đến hạn: 380

  Đang quá hạn: 486

  94,2%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 27/10/2021