NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

35.860 hồ sơ

Đã giải quyết:

31.482 hồ sơ

97,8%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.616

  99,3%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.750

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.499

  98,8%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.262

  94,8%đúng hạn
  Giảm 4% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã tiếp nhận: 3.869

  Đã giải quyết: 2.355

  Sắp đến hạn: 241

  Đang quá hạn: 167

  95,6%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 17/5/2021