NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

44.264 hồ sơ

Đã giải quyết:

38.272 hồ sơ

98%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.397

  99,3%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.656

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.157

  99%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 7.991

  98,1%đúng hạn
  Giảm 0,9% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.345

  93,8%đúng hạn
  Giảm 4,3% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã tiếp nhận: 2.019

  Đã giải quyết: 725

  Sắp đến hạn: 66

  Đang quá hạn: 0

  100%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 6/6/2020