NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

96.262 hồ sơ

Đã giải quyết:

85.912 hồ sơ

99%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.468

  99,9%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.734

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.278

  99,8%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 8.245

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.176

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.328

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.313

  99,5%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 8.857

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã giải quyết: 7.675

  98,9%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 8

   

   

 • Tháng 10

  Đã giải quyết: 8.001

  98,1%đúng hạn
  Giảm 0,8% so với tháng 9

   

   

 • Tháng 11

  Đã giải quyết: 6.683

  95,2%đúng hạn
  Giảm 2,9% so với tháng 10

   

   

 • Tháng 12

  Đã tiếp nhận: 866

  Đã giải quyết: 154

  Sắp đến hạn: 0

  Đang quá hạn: 0

  100%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 2/12/2020