NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

83.986 hồ sơ

Đã giải quyết:

74.627 hồ sơ

98,8%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.465

  99,8%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.725

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.260

  99,7%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 8.227

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.158

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.289

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.228

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 8.743

  98,8%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã giải quyết: 7.425

  97,1%đúng hạn
  Giảm 1,7% so với tháng 8

   

   

 • Tháng 10

  Đã tiếp nhận: 6.253

  Đã giải quyết: 4.106

  Sắp đến hạn: 323

  Đang quá hạn: 315

  94,9%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 21/10/2020