NĂM 2019

Đã tiếp nhận:

72.310 hồ sơ

Đã giải quyết:

64.792 hồ sơ

98,2%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 9.106

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.340

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.664

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 7.546

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 8.873

  99,2%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.472

  98,3%đúng hạn
  Giảm 0,9% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 7.842

  98%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 7.968

  96,3%đúng hạn
  Giảm 1,7% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã tiếp nhận: 5.353

  Đã giải quyết: 2.981

  Sắp đến hạn: 278

  Đang quá hạn: 399

  92,5%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 19/9/2019