NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

63.155 hồ sơ

Đã giải quyết:

55.263 hồ sơ

98,7%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.437

  99,6%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.702

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.224

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 8.176

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.101

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.082

  98,3%đúng hạn
  Giảm 1% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 7.621

  96%đúng hạn
  Giảm 2,3% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã tiếp nhận: 3.686

  Đã giải quyết: 1.921

  Sắp đến hạn: 323

  Đang quá hạn: 109

  97%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 12/8/2020