NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

15.610 hồ sơ

Đã giải quyết:

12.507 hồ sơ

95,7%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.083

  96,7%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 4.424

  94,3%đúng hạn
  Giảm 2,4% so với tháng 1

   

   

Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 28/2/2021