NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

29.318 hồ sơ

Đã giải quyết:

25.446 hồ sơ

97,6%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.576

  99,1%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.704

  98,9%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.187

  97,7%đúng hạn
  Giảm 1,2% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã tiếp nhận: 4.642

  Đã giải quyết: 2.979

  Sắp đến hạn: 94

  Đang quá hạn: 316

  93,1%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 18/4/2021