NĂM 2020

Đã tiếp nhận:

53.613 hồ sơ

Đã giải quyết:

46.429 hồ sơ

98,1%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 7.423

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 7.692

  99,5%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.203

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 8.094

  98,6%đúng hạn
  Giảm 0,6% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.949

  98,4%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 6.570

  94,8%đúng hạn
  Giảm 3,6% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã tiếp nhận: 3.228

  Đã giải quyết: 1.497

  Sắp đến hạn: 81

  Đang quá hạn: 211

  93,4%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 11/7/2020