NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

44.017 hồ sơ

Đã giải quyết:

39.122 hồ sơ

98,3%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.669

  99,4%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.802

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.612

  99,3%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.694

  98,4%đúng hạn
  Giảm 0,9% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 6.484

  96,6%đúng hạn
  Giảm 1,8% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã tiếp nhận: 4.667

  Đã giải quyết: 2.861

  Sắp đến hạn: 251

  Đang quá hạn: 223

  95,2%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 16/6/2021