NĂM 2019

Đã tiếp nhận:

75.199 hồ sơ

Đã giải quyết:

67.367 hồ sơ

98,3%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 9.108

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.341

  99,4%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 7.666

  99,3%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 7.556

  99,1%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 8.891

  99,3%đúng hạn
  Tăng 0,1% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 7.494

  98,4%đúng hạn
  Giảm 0,9% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 7.877

  98,1%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 8.171

  97,6%đúng hạn
  Giảm 0,5% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã tiếp nhận: 8.252

  Đã giải quyết: 5.265

  Sắp đến hạn: 107

  Đang quá hạn: 498

  93,9%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 12:12 27/9/2019