NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

5.201 hồ sơ

Đã giải quyết:

2.973 hồ sơ

93,8%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã tiếp nhận: 5.201

  Đã giải quyết: 2.973

  Sắp đến hạn: 247

  Đang quá hạn: 322

  93,8%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 17/1/2021