NĂM 2021

Đã tiếp nhận:

96.686 hồ sơ

Đã giải quyết:

88.782 hồ sơ

98,7%đúng hạn
 • Tháng 1

  Đã giải quyết: 8.777

  99,5%đúng hạn
 • Tháng 2

  Đã giải quyết: 5.893

  99,5%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 1

   

   

 • Tháng 3

  Đã giải quyết: 8.815

  99,6%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 2

   

   

 • Tháng 4

  Đã giải quyết: 6.945

  99,6%đúng hạn
  Giảm 0% so với tháng 3

   

   

 • Tháng 5

  Đã giải quyết: 7.038

  99,5%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 4

   

   

 • Tháng 6

  Đã giải quyết: 8.006

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,3% so với tháng 5

   

   

 • Tháng 7

  Đã giải quyết: 8.657

  99,3%đúng hạn
  Tăng 0% so với tháng 6

   

   

 • Tháng 8

  Đã giải quyết: 9.197

  99,2%đúng hạn
  Giảm 0,1% so với tháng 7

   

   

 • Tháng 9

  Đã giải quyết: 8.873

  99%đúng hạn
  Giảm 0,2% so với tháng 8

   

   

 • Tháng 10

  Đã giải quyết: 8.517

  97,5%đúng hạn
  Giảm 1,5% so với tháng 9

   

   

 • Tháng 11

  Đã giải quyết: 7.534

  94,1%đúng hạn
  Giảm 3,4% so với tháng 10

   

   

 • Tháng 12

  Đã tiếp nhận: 1.611

  Đã giải quyết: 530

  Sắp đến hạn: 1

  Đang quá hạn: 1

  99,9%đúng hạn
Thời gian cập nhật dữ liệu: 6:12 5/12/2021